VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www.bobon.cz

 

BZR group s.r.o.

IČO: 24754218

se sídlem Za Lidovým domem 1010/2a, Vysočany, 190 00 Praha 9

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, č. vložky 171562

 

(dále též jen „prodávající“)

 

Úvodní ustanovení

 

 1.          Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti využitím služeb nebo s uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a třetími osobami (kupujícími) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího za účelem přímé spotřeby zboží ze strany kupujícího.

 

 1.          Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.bobon.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 1.          Ustanovení odchylná od VOP je možné upravit v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 

 1.          Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž jsou vždy vyhotoveny v českém jazyce, stejně jako kupní smlouva. Podmínkou uskutečnění obchodu prostřednictvím webového rozhraní obchodu je, že se kupující seznámí s těmito VOP a prostřednictvím webového rozhraní obchodu výslovně potvrdí, že tyto podmínky přijímá a že se kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím bude těmito VOP řídit.

 

 1.          Znění VOP může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Prodávající informuje třetí osoby o případné změně VOP zejména na webové stránce, aby měla třetí osoba možnost se aktuálním zněním VOP možnost seznámit.  

   

POJMY

 

 1.          Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba vstupující s prodávajícím do smluvního vztahu a uzavírající s ním kupní smlouvu na straně kupující.

 

 1.          Zbožím se rozumí spotřební a jiné zboží z nabídky prodávajícího dostupné z webové stránky, které je předmětem kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím.

 

 1.          Kupní smlouvou se v těchto VOP rozumí konkrétní kupní smlouva na zboží uzavíraná mezi kupujícím a prodávajícím, která odkazuje na tyto VOP.

 

 1.          Webovým rozhraním obchodu umožňujícím dálkové objednání zboží kupujícím u prodávajícího umístěné na webové stránce se rozumí e-shop prodávajícího.

 

 1.          Provozovnou se rozumí provozovna prodávající na adrese jeho sídla, tj. na adrese: Praha 9, Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800, PSČ 193 00.

 

 1.          Pro uzavření kupní smlouvy zvolí kupující požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude zboží doručováno, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží. Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 100,- Kč (včetně DPH) a bez poplatku za dopravu. Objednávkou kupujícího se rozumí výběr konkrétního zboží nabízeného prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

 

 1.          Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s následujících povinností vůči prodávajícímu a prohlašuje, že:

a)        je plně svéprávný nebo je zastoupen zákonným zástupcem;

b)        nenabyl-li plné zletilosti, nebude objednávat zboží, které lze prodávat pouze osobám starším 18ti let;

c)        se před zahájením užívání webového rozhraní důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi;

d)        kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu a tyto VOP a/nebo podmínky pro nákup na webových stránkách.

 

Uzavření kupní smlouvy

 

 1.          Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1.          Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

 1.          Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

 1.          Prodávající dodá kupujícímu zboží na základě jeho objednávky uskutečněné prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím vznikne kupní smlouva, která se řídí těmito VOP.

 

 1.          Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu na jím sdělenou emailovou adresu potvrzení objednávky nebo případně sdělí, že není schopen dodat požadované zboží dle předmětné objednávky.

 

 1.          Objednávka je platná, jen pokud obsahuje veškeré údaje, které prodávající ve webovém rozhraní obchodu označil jako povinné k vyplnění. Prodávající je oprávněn podmínit potvrzení objednávky její autorizací, tj. ověřením údajů jiným vhodným způsobem, a to například písemně nebo telefonicky. Prodávající nepotvrdí objednávku, pokud kupující (i) autorizaci odmítne, (ii) kupujícího se nepodaří kontaktovat nebo (iii) pokud se ukáží údaje sdělené kupujícím nepravdivé či neúplné.

 

 1.          Prodávající má právo zrušit přijatou objednávku, pokud tato objednávka byla učiněna na základě chybných údajů a informací uvedených ve webovém rozhraní obchodu.

 

 1.          Prodávající je oprávněn prověřit věkovou hranici kupujícího nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice prokázána, je prodávající oprávněn odmítnout uzavření kupní smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s přípravou objednávky.

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE

 

 1.          Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku, má právo od kupní smlouvy v souladu s ust. § 1829 Občanského zákoníku odstoupit bez uvedení důvodu a bez postihu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a)      kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b)     smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c)      smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

 1.          Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od (i) kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu), nebo u zboží (např. potravin), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, (iii) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. poškodí-li kupující ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin) a (iv) od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP kupující tímto výslovně souhlasí, že je prodávající oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany kupujícího odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady kupujícího zaslat zpět kupujícímu, přičemž nebude-li z objektivních důvodů možné vrácené zboží zaslat zpět kupujícímu (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je kupující oprávněn zboží zlikvidovat.

 

 1.          Odstoupení od smlouvy musí být písemné nebo učiněné prostřednictvím webové stránky a musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné lhůty. V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 1.          V případě odstoupení je kupující povinen nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním nepoškozeném obalu zaslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy.

 

 1.          V případě platného odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, vrátí prodávající kupujícím bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky přijal. Prodávající je oprávněn vrátit spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem pouze v případě, že kupující s tímto vyslovil souhlas a nevzniknou-li mu tímto náklady. V případě, že kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, jestliže kupujícího neupozornil na povinnost nést tyto náklady dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nevrátí prodávající přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží.

 

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1.          Kupní cena za zboží bude sjednána v kupní smlouvě, tj. potvrzením objednávky.

 

 1.          Kupní cena v jednotlivé kupní smlouvě se odvíjí od cen zboží, které jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu. Ceny uvedené na webové rozhraní obchodu jsou platné ke dni objednání zboží.

 

 1.          Změnu cen oznámí prodávající změnou provedenou na webovém rozhraní obchodu.  Pro objednávky odeslané přede dnem platnosti nové ceny platí ceny dosavadní.

  

 1.          Vyúčtování dodávaného zboží (fakturace) se provádí dle ujednání v kupní smlouvě, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, není prodávající povinen dodat zboží před zaplacením kupní ceny.

 

 1.          Kupní cena je splatná při dokončení objednávky. Kupní cena bude považována za uhrazenou připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího.

 

 1.          Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to jedním z následujících způsobů:

a)      platba v hotovosti či platební kartou v provozovně prodávajícího;

b)     platba předem na bankovní účet prodávajícího;

c)      platba přes internetové rozhraní banky;

d)     platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu;

e)      platba prostřednictvím systému Paypal.

 

 1.          Pokud není uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou celková kupní cena za všechny objednané výrobky včetně daně z přidané hodnoty.

 

DODACÍ PODMÍNKY

 

 1.          Místem dodání zboží je provozovna prodávajícího. Dohodnou-li se na tom smluvní strany, odešle prodávající zboží kupujícímu dle specifikace uvedené v objednávce, resp. v kupní smlouvě.

 

 1.          Doba dodání, tj. dodací lhůta je stanovena v kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, dodá prodávající zboží kupujícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě 14 dnů, a to ode dne potvrzení objednávky a vždy po uhrazení celkové kupní ceny zboží. Dnem dodání se rozumí i předání zboží dopravci dle specifikace uvedené v objednávce.

 

 1.          Případy vyšší moci, zejména pak požár, exploze, záplavy, stávky aj., opravňují prodávajícího přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od kupní smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku kupujícího na náhradu škody.

 

 1.          Způsob dodání zboží volí kupující v objednávce dle nabídky na webovém rozhraní obchodu, a to:

f)       osobním převzetím zboží v provozovně – prodávající vyzve kupujícího prostřednictvím e-mailu k převzetí zboží a sdělí provozní dobu, kdy je možné si zboží vyzvednout. Kupující je povinen uhradit kupní cenu nejpozději v okamžiku převzetí zboží;

g)      zasláním zboží prostřednictvím přepravce, zasilatele či držitele poštovní licence (společně též jen „přepravce“) – prodávající předá zboží přepravci za podmínek dohodnutých v objednávce nebo kupní smlouvě. Kupující je povinen vedle celkové kupní ceny uhradit též cenu služeb přepravce dle platného ceníku. Ceny přepravy uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou pouze orientační a nevylučují možnost změn. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Součástí zásilky je i vyúčtování zaslaného zboží (faktura). Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit a uhradit kupní cenu nejpozději v okamžiku převzetí zboží, není-li dohodnuto jinak.

 

 1.          Při převzetí zboží je kupující povinen prohlédnout zboží a případné zjevné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Při převzetí zboží od přepravce je povinen zkontrolovat i neporušenost balení. V případě převzetí zásilky s porušeným obalem neodpovídá prodávající za vady způsobené přepravou.

 

 1.          Převzetí zboží je povinností kupujícího. V případě, že kupující zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat úhradu všech nákladů spojených s dopravou zboží kupujícímu.

 

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

 1.          Kupující je povinen doručené zboží bezodkladně při převzetí zkontrolovat a případné nedostatky ihned reklamovat na potvrzení o předání zboží. Budei zboží (zejména pak jídlo) při předání vykazovat takové vady, které zboží činí neupotřebitelným, např. z důvodu propadnuté expirační dob, zjevné nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned kupujícímu. V případě, že kupující nereklamoval zjevné vady zboží při jeho doručení (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu), zaniká jeho nárok na vrácení tohoto zboží, s čímž kupující výslovně souhlasí.

 

 1.          V souladu s ust. § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců ode dne jeho převzetí. Uvedené neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 1.          Prodávající zaručuje, že zboží bude mít vlastnosti dle jeho specifikace a určení. Veškeré zboží musí splňovat podmínky pro uvedení na trh v České republice, včetně řádného označení. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, přičemž v případě pozdního převzetí zboží kupujícím je rozhodná doba dodání dohodnutá v kupní smlouvě.

 

 1.          Reklamace zboží musí být uplatňována písemnou formou – oznámením ve formě doporučeného dopisu. Oznámení musí obsahovat:

a)      důvod reklamace;

b)     označení reklamovaného zboží;

c)      datum uzavření kupní smlouvy a číslo faktury, kterou bylo zboží účtováno;

d)     datum, kdy došlo k reklamační události;

e)      pravdivý a úplný popis vady a všech jejích projevů.

 

 1.          Kupující je povinen dodat buď současně nebo na výzvu prodávajícího zaslat či doručit reklamované zboží.

 

 1.          Prodávající vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozději ve lhůtě 30 dnů. Vyžadují-li to okolnosti, může prodávající prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace až o 60 dnů. O prodloužení lhůty k vyřízení reklamace je prodávající povinen kupujícího vyrozumět. Prodávající je oprávněn přezkoumat údaje uvedené v písemné reklamaci pověřenými pracovníky a reklamaci vyřídit anebo zaslat reklamované zboží výrobci k zjištění technického stavu a případných vad, které není schopný sám posoudit.

 

 1.          Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ust. § 2161 Občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada pouze součásti dodaného zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li uvedené možné, může odstoupit od smlouvy. Lze-li však vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 1.          Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, za níž je prodávající odpovědný, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující právo pouze na přiměřenou slevu.

 

 1.          Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 

 1.      Prodávající neodpovídá za vady nebo poškození zboží, které prokazatelně vznikly tím, že:

a)      zboží bylo používáno v rozporu s předpisy či doporučeními uvedenými v dodané dokumentaci nebo bylo používáno k jinému účelu, než ke kterému je určeno; 

b)     zboží bylo poškozeno neodborným zásahem, pádem či nárazem, bylo poškozeno mechanickými vlivy;

c)      zboží bylo poškozeno neodbornou montáží, nedodržováním pravidel stanovených výrobcem nebo zásahem cizích těles, která se dostala do zboží;

d)     na zboží působily nepříznivé vlivy jako např. chemické látky, které působí agresivně;

e)      zboží bylo poškozeno nevhodným a nesprávným skladováním u kupujícího.

 1.      Je-li reklamace neoprávněná, vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží zpět. Prodávající poskytne kupujícímu lhůtu k vyzvednutí neoprávněně reklamovaného zboží v délce 15 dní od zaslání oznámení výsledku reklamace kupujícímu. Po uplynutí této lhůty bude nevyzvednuté zboží uloženo na náklady kupujícího ve skladu.

 

 1.      Nárok na záruku je vyloučen, nebyla-li za zboží dosud zaplacena splatná kupní cena kupujícím.

 

 1.      Kupující je povinen prohlédnout si zboží při převzetí a bez zbytečného odkladu sdělit všechny vady zjistitelné při této prohlídce prodávajícímu, jinak se má za to, že zboží tyto vady nemá.

 

 1.      Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé kupujícímu na základě nebo v souvislosti s jednáním kupujícího nebo okolností na straně kupujícího.

 

 1.    Kupující bere na vědomí a souhlasí, že prodávající nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetových stránek a že nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek, stejně jako prodávající neodpovídá za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

 

 1.    Dostupnost nabízeného zboží je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů vyřídit, bude o tom kupující prodávajícím informován.

 

VRATNÉ ZÁLOHOVANÉ OBALY A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A TABÁKOVÉ VÝROBKY

 

 1.          Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Kupující může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje.

 

 1.          Tabákové výrobky, alkoholické nápoje nebo výrobky mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že kupující je starší 18let, k předání zboží nedojde a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

 1.          Prodávající je oprávněn zavést v bodě 1 a 2 specifikovaná omezení též u vybraného drogistického zboží nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

 

Ochrana osobních údajů

 

 1.          Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1.          Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (kontaktní údaje), telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

 1.          Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující je oprávněn souhlas se zasíláním informací a obchodních sdělení odmítnout, a to kdykoliv.

 

 1.          Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

5.         Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

6.         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1.          Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 1.          V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a)      požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;

b)     požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

 1.          Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

                                                                                                                

Závěrečná ustanovení

 

 1.          Pro případ, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo VOP je neplatné, a nejedná se o ustanovení, které by způsobilo neplatnost celého smluvního vztahu, zůstávají ostatní ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP nedotčena a v platnosti. Neplatné či neúčinné ustanovení smluvní strany nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejblíže původnímu záměru v obchodním i právním smyslu smluvního vztahu.

 

 1.          Všechny vztahy neupravené těmito VOP se řídí platným právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2009 Sb., Občanským zákoníkem.

 

 1.          Kupující bere výslovně na vědomí, že prodávající vůči němu není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 1.          Veškerá oznámení, žádosti a další sdělení týkající se kupní smlouvy (dále též písemnosti) není-li uvedeno jinak, budou učiněny vůči druhé straně této smluvního vztahu v písemné podobě. Prostřední webového rozhraní obchodu může být nahrazeno písemnou formou prostředky elektronické komunikace na dálku. Písemnosti adresované druhé straně budou adresovány a doručovány v prvé řadě na adresu provozovny uvedenou v kupní smlouvě. Ve výjimečných případech může být též doručeno statutárnímu zástupci do místa bydliště (sídla), nebo kamkoli, kde se předpokládá, že zásilku převezme, popř. osobně s potvrzením o doručení a příp. s ověřením nejméně jednoho svědka, že bylo doručeno.

 

 1.          Je-li doručováno prostřednictvím doručujícího orgánu (pošta), a nepodaří-li se poště takovou zásilku dodat, např. proto, že se obeslaná strana či obeslaný zástupce na své adrese nebyli zastiženi, a obeslaná strana či obeslaný zástupce si uloženou zásilku od pošty nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty uložení za den doručení zásilky, i když se obeslaná strana či obeslaný zástupce o uložení nedozvěděli.

 

 1.          V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím může prodávající využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

 

 

V Praze, dne 27.3.2019

                                                                                     

    ______________________________

BZR group s.r.o.

Dmitrii Biriulin, jednatel

Bobon.cz používá cookies, abychom Vám mohli poskytnou co nejlepší služby. Používáním naších stránek s tím souhlasíte. Více informací